Regiefunctie in het sociaal domein | Incompany

Hoe kun je de regisseursfunctie effectief en efficiënt uitvoeren?

Is jouw organisatie op zoek naar kennis over de Regiefunctie in het sociaal domein? De regisseur is verantwoordelijk voor het inventariseren van de gezinssituatie: de regisseur zorgt voor een integrale probleemanalyse, het opstellen van een integraal plan en voert de regie over de uitvoering van het plan. De regisseur doet dit samen met het gezin en andere betrokken professionals.

Brochure downloaden

Doelgroep

Je bent als professional werkzaam in het sociaal domein en je gaat de rol van regisseur uitvoeren. Je bent op zoek naar kennis over de Regiefunctie in het sociaal domein.

Leervorm

Deze cursus wordt als incompany maatwerktraject aangeboden. De cursus is modulair opgebouwd, hierdoor kun je ook een aantal onderdelen kiezen. Er kan ook gekozen worden voor een combinatie van e-learning en klassikaal leren.

Door een combinatie van e-learning en klassikaal leren ontstaat een effectieve blended learning methode. Met de e-learning leren alle deelnemers in hun eigen tempo op een desktop of tablet. De e-learning wordt aangeboden via de digitale leeromgeving van Bender, de ‘Bender Academie’. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma Regiefunctie sociaal domein

Module 1: Procesregie versus casusregie – 2 dagen
In deze eerste module gaan we bekijken wat regie voeren inhoudt en wat het verschil is tussen proces- en casusregie. Het is van belang om als regisseur inzicht te hebben in je eigen professionele houding en handelingswijze. Daarmee wordt het duidelijk welke competenties van belang zijn om de rol van regisseur goed te kunnen uitoefenen.
Een goede regisseur beschikt over sociaal-culturele kennis, herkent ouder- en kindproblematiek, is deskundig op diverse leefgebieden van een (kwetsbaar) gezin, beschikt over kennis van de sociale kaart en kan reflecteren op zijn persoonlijk functioneren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Rol en capaciteiten/vaardigheden regisseur specificeren;
 • Hoe laat je de rol van hulpverlener los?
 • Sociaal-culturele kennis;
 • Basiskennis over alle leefgebieden;
 • Sociale kaart;
 • Ondersteuningsvragen helder krijgen;
 • Oefenen met in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte;
 • Doelen en resultaten formuleren;
 • Stress sensitiviteit;
 • Multiprobleemgezinnen en ouder- en kindproblematiek;
 • Hoe zorg je voor duurzame resultaten?
 • Formuleren persoonlijk plan en leerdoelen.

Module 2: Oriëntatie op andere domeinen – 2 dagen
Afhankelijk van de aanwezige kennis en achtergrond van de deelnemers geven we hen een (juridische) basis mee over de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en/of Schulddienstverlening. Daarbij wordt de vertaling gemaakt naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. We zorgen voor een goede afwisseling van theorie en actieve werkvormen. Voorafgaand aan deze module kunnen de introductie e-modules Wmo, Participatiewet en Jeugdwet gevolgd worden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Visie en uitgangspunten van de hervormingen in het sociaal domein;
 • Wettelijke kaders van de Participatiewet, de Jeugdwet, Wmo, Zvw, Wlz;
 • Terminologie schulddienstverlening;
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid en het participeren nader belicht;
 • Eigen verantwoordelijkheid en inschakelen van het netwerk;
 • Hoe het proces verloopt van vraag tot ondersteuning;
 • Wat er vanuit welke wet kan worden ingezet;
 • Welke partijen betrokken zijn bij de toegang en de uitvoering van deze wetten.

Module 3: Het werkproces van de regisseur en omgaan met privacy – 1 dag
Als regisseur heb je te maken met persoonlijke informatie van het gezin. Aan welke kaders ben je gebonden bij het verwerken van persoonsgegevens? Hoe ga je om met het uitwisselen van informatie binnen het gezin, en tussen de verschillende hulpverleners onderling? Hiervoor is het belangrijk om kennis te hebben van de wettelijke kaders rondom privacywetgeving in het sociaal domein. Daarnaast leer je in deze module op welke manier je het proces van regievoering kunt vormgeven, en op welke manier je de evaluatiemomenten het meest effectief kunt gebruiken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Proces van regievoeren (monitoren);
 • Evaluatie van de ingezette ondersteuning;
 • Hoe leg je dit vast?
 • Privacy; uitwisseling van informatie.

Module 4: Gespreksvoering met het gezin en de zorgaanbieder – 2 dagen
Hoe kun je de vraag achter de vraag boven water krijgen en samen oplossingsrichtingen bedenken? En natuurlijk, hoe kun je mensen motiveren tot het inzetten van hun eigen kracht? Dit vraagt creativiteit, inlevingsvermogen en overtuigingskracht. Tijdens deze module gaan we actief aan de slag met diverse individuele en teamopdrachten gericht op oplossingsgericht werken en denken. De deelnemers ontvangen na afloop een mapje met losse coachkaarten die gebruikt kunnen worden in het gesprek met de cliënt. Aan de hand van deze vragen komt de dialoog op gang met de inwoner betreffende de vier elementen van zelfregie: eigenaarschap, kracht, motivatie en contacten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Oplossingsgericht werken en denken;
 • De grondhouding van motiverende gespreksvoering: neutraal, coöperatief, evocatief en met respect voor de autonomie van de burger;
 • Individuele gespreksvaardigheden op de juiste manier inzetten;
 • Hoe je kan reageren op bepaalde situaties;
 • Weerstand herkennen en ombuigen;
 • Hoe je positief kan beïnvloeden;
 • Hoe hou je de regie in het gesprek met de cliënt en zorgaanbieder;
 • De gespreksvoering oefenen met een acteur.

Aan het eind van deze module kijken we terug naar jouw leerdoelen en kijken we waar je nu staat en met welke leer- en ontwikkelpunten je nog verder aan de slag kan.

 

Extra mogelijkheden:

Individuele coaching: ontwikkeling en ondersteuning bij individuele leerproces
Een coach ondersteunt de medewerker bij deze individuele en professionele ontwikkeling en bij de vraagstukken of dilemma’s die het proces in de weg staan. De coach richt zich op het in gang houden van de ingezette beweging.

Begeleide intervisie: leren van elkaar
Bij Intervisie staat het reflecteren op het eigen handelen en het leren van de kennis en ervaringen van collega’s centraal. Met collega’s bespreek je hoe je kennis in de praktijk toepast en vergelijkt dit met hoe andere collega’s dit doen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis wordt het krijgen van nieuwe inzichten bevorderd.

Resultaat

Na het volgen van de cursus Regiefunctie in het sociaal domein ….

 • ken je het verschil tussen casus- en procesregie en hoe dit er in de praktijk uit ziet;
 • ben je in staat om de ondersteuningsbehoefte van de inwoner/ het gezin in kaart te brengen;
 • heb je zicht op andere wetgevingen die van invloed kunnen zijn;
 • kan je het gesprek voeren met de inwoner en de zorgaanbieder;
 • weet je hoe je het proces van regievoeren (monitoren en evalueren) kunt vormgeven;
 • weet je op welke manier je de privacy waarborgt in het proces;
 • weet je over welke competenties een regisseur dient te beschikken,en heb je inzicht in je eigen professionele houding en handelingswijze. 

Informatie en advies

Wil je meer weten? Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl.

Brochure downloaden