Ontwikkeling tuchtrecht

In november 2014 is het tuchtrecht geïmplementeerd voor de SKJ geregistreerde professional.

 

Professionalisering jeugdzorg

Het doel van het tuchtrecht is om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de jeugdzorg (het verbeteren van de kwaliteit van het professionele handelen). Met name het lerende karakter van het tuchtrecht was een belangrijk uitgangspunt. Uit de evaluatie, uitgevoerd door het Nivel in 2020, komt naar voren dat juist hierin een verbeterslag te behalen is. Het tuchtrecht wordt door veel professionals als zeer belastend ervaren met als negatief effect dat het professionals juist handelingsverlegen en onzeker maakt.

Tuchtreglement

Mede door de uitkomsten van de evaluatie van het Nivel heeft het SKJ het tuchtreglement op een aantal punten aangepast.  Zo is er bijvoorbeeld een maximum van vijf klachtonderdelen per klaagschrift ingesteld  en is er een clausule toegevoegd dat wanneer de klacht door klager eerder aanhangig is gemaakt bij een andere klachtinstantie de klacht niet ontvankelijk kan worden verklaard, tenzij het handelen de algemene tuchtnorm schendt.

Lerend effect

Daarnaast heeft het SKJ het jaar 2022 gebruikt om d.m.v. de pilot “Vernieuwing tuchtrecht” te onderzoeken of het lerend effect van het tuchtrecht kan worden vergroot door de ontwikkeling van “de Commissie van Consultatie”.  Hierbij wordt de nadruk gelegd op het in gesprek gaan met de professional over de ontstane situatie in plaats van het toetsen op een eventuele schending van de professionele standaard.

Naar verwachting wordt deze route in 2023 opgenomen in het tuchtreglement. Dit maakt dat er dan drie mogelijkheden zijn om een tuchtklacht af te doen: Bemiddeling, behandeling door de Commissie van consultatie of behandeling door het Tuchtcollege.

Opleiding beroepscode en tuchtrecht

Wil je meer informatie over deze routes en de professionele standaard waarop het tuchtrecht toetst, schrijf je dan in voor onze opleiding beroepscode en tuchtrecht die op 14 november van start gaat.

Cursus beroepscopde en tuchtrecht

 

Bekijk ook ons totale Bender Academie aanbod >>