Opleiding integrale professional

Utrecht Klassikaal (op locatie/online) 10 dagen 14 uur

De integrale professional, werkzaam in (integrale) sociale teams zoals in een wijkteam, gebiedsteam of een sociaal team, is een nieuwe functie sinds de transformatie in het sociaal domein in 2015 is ingezet. De integrale professional (ook wel T-shaped professional genoemd) is geïntroduceerd als antwoord op de vele hulpverleners waar inwoners met meerdere problemen mee te maken krijgen. Werken met integrale professionals en integrale teams zorgt ervoor dat de ondersteuning niet is opgeknipt en dat inwoners/gezinnen een vast aanspreekpunt krijgen.

Direct inschrijven

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je hebt de ambitie of je bent reeds werkzaam in een (sociaal) wijkteam of gebiedsteam en je wilt jezelf professionaliseren in het integraal werken. Of je komt als specialist op het gebied van Wmo, jeugdhulp, participatie, schuldhulpverlening of als wijkverpleegkundige te werken binnen een wijkteam en je wilt vanuit breed perspectief je nieuwe taak aanpakken. Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een mbo-4 of hbo-opleiding als achtergrond hebt.

 

Opmerking: Wanneer je als team meer wilt professionaliseren in het integraal werken, is een incompany opleiding mogelijk. Neem dan contact op met één van onze opleidingsadviseurs en wij maken de training op maat. 

Leervorm

De opleiding bestaat uit meerdere groepslessen, die klassikaal op locatie en/of online worden aangeboden. Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en kennisdeling.

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring.

Programma

Je volgt de totale opleiding klassikaal. De opleiding bestaat uit 10 dagen: 

 

Dag 1: Kader van het sociaal domein

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Visie- en uitgangspunten sociaal domein;
 • Afbakening en samenwerking van wetgeving binnen het sociaal domein    (Wet maatschappelijke ondersteuning / Jeugdwet / Schuldhulpverlening / Participatiewet);
 • Afbakening en samenwerking van wetgeving, aanpalend aan het sociaal domein (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg);
 • Omgaan met persoonsgegevens en privacy;
 • Wat cliëntondersteuning concreet betekent;
 • Bevorderen van zelfredzaamheid en participeren nader belicht;
 • Hoe een integrale toegang eruit zou kunnen zien;
 • Welke partijen betrokken zijn bij de toegang en de uitvoering van deze wetten;
 • De effectiviteit van het werken binnen het sociale domein.

 

Dag 2: Oorzaak schulden en het proces naar oplossingen 

De integrale professional zal regelmatig te maken krijgen met mensen met schuldenproblematiek. Het aanpakken van deze problemen vraagt om een integrale benadering. De oorzaak van schulden ligt namelijk niet vaak in de financiën. Waar deze oorzaak wel ligt en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden leer je op dag 2. De basiskennis van schuldhulpverlening wordt behandeld. Zo kan je mensen met schuldenproblematiek goed ondersteunen en op weg helpen naar een schuldenvrije toekomst. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De beslagvrije voet;
 • Ontstaan van schulden (4 soorten);
 • Financiële problemen herkennen;
 • Het proces van schuldhulpverlening;
 • De positie van de generalist in het schuldhulpverleningstraject;
 • Stress sensitiviteit; 
 • Niet-saneerbare schulden en overige schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen.

 

Dag 3: Vraagverkenning en mogelijkheden in het voorliggend veld

Binnen de Toegang is het belangrijk om de “vraag achter de vraag” van de inwoner/ het gezin concreet te maken. Het doel van de wetgeving is het bevorderen van de zelfredzaamheid. Wat zijn de mogelijkheden op eigen kracht? De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het belang van de vraagverkenning vanuit verschillende levensdomeinen;
 • Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van welzijn -wonen- werken- etc?;
 • Wat is zelfredzaam-zijn?;
 • Visualiseren van de vraagverkenning in samenspel met de inwoner en zijn omgeving, en met de jeugdige en zijn gezin;
 • Algemene voorzieningen en de sociale kaart;
 • Preventie en lokale ondersteuningsmogelijkheden van de omgeving/het gezin;
 • Netwerkbenadering;
 • Vrijwillige ondersteuning en vrijwilligers;
 • Waardendriehoek en oplossingsgericht werken. 

 

Dag 4: Maatwerk voor ondersteuning voor volwassenen en jeugd

Als integraal professional ben je een toegangspoort voor ondersteuning en zorg. Dat is de reden dat je op de hoogte moet zijn van voorliggende mogelijkheden en zicht moet hebben op de voorzieningen op indicatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hulp bij huishouden;
 • Individuele begeleiding en dagbesteding;
 • Rolstoelen en vervoersvoorzieningen;
 • Losse woonvoorzieningen en woningaanpassingen;
 • Jeugdhulpvoorziening binnen het vrij toegankelijk kader zoals onderwijs & opvang, ketenpartners zoals GGD (jeugdarts) en consultatiebureau;
 • Jeugdhulpvoorzieningen op indicatie zoals, begeleiding op school en bij de opvoeding, begeleiding ter verbetering zelfredzaamheid en dagbesteding, persoonlijke verzorging en verpleging;
 • Bijzondere bijstand en de bijstandsuitkering;
 • Mogelijkheden op het gebied van dagbesteding en vrijwilligerswerk;
 • Mogelijkheden voor ondersteuning bij schulden.

 

Dag 5 en 6: Mogelijkheden en beperkingen van mensen met een fysieke, psychische, psychiatrische, cognitieve en geriatrische beperking

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Inzicht in ziektebeelden;
 • Welke aandoeningen komen veel voor en wat zijn de beperkingen van deze doelgroep;
 • Hoe herken je deze doelgroep;
 • Hoe sluit je aan bij (het gespreksniveau) van de inwoner;
 • Welke omgangstips en attitude zijn toe te passen in het gesprek;
 • Inzicht in sturen op mogelijkheden.

 

Dag 7: Meldcode en veiligheid

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Veiligheid van inwoner (suïcide, automutilatie, verslaving); 
 • Veiligheid van medewerker tijdens huisbezoek (wanneer is situatie onveilig, tips wat je kunt doen of juist moet laten);
 • Veiligheid van medewerker bij agressief gedrag van inwoner zowel tijdens huisbezoek of aan de telefoon;
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en agressieprotocol. 

 

Dag 8: Kort en bondig rapporteren

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De voorwaarden waaraan een rapport en beschikking moet voldoen;
 • Bewustwording van de doelen van de beschikking;
 • Valkuilen en tips bij het schrijven van de beschikking (omvang, taalgebruik, inhoud, uniformiteit);
 • Bewustwording van de ‘lezer’ en hoe zij de beschikking ervaren;
 • Kennis over schrijfstijl: pakken schrijven, eenvoudig schrijven, persoonlijk schrijven;
 • Deugdelijke motivering schrijven. 

 

Dag 9 en 10: Gespreksvaardigheden

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Structuur en inhoud van het gesprek;
 • Wat zijn de doelen van het gesprek en wat is de juiste gesprekshouding;
 • Welke gespreksvaardigheden maken een open dialoog mogelijk;
 • Onderzoeken van de beweegredenen van je gesprekspartner;
 • Hoe doe je een kwalitatief goed onderzoek (BOB-model);
 • Omgaan met weerstand;
 • Motiverende gesprekstechnieken;
 • Oordeelloos luisteren;
 • Casuïstiek oefenen met acteur.

 

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte. In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis. Je krijgt van de docent persoonlijk een reactie. Daarna voer je de praktijkopdracht uit “het voeren van een gesprek”. Van te voren krijg je gegevens van een burger en je kunt je thuis hierop voorbereiden. Voor het gesprek met de burger kom je naar onze locatie in Utrecht. Daar voer je het gesprek met de burger (een acteur). Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur en van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek is gegaan. Je krijgt waardevolle tips mee waardoor je gesprekken met burgers hierna nog beter gaan verlopen. Het laatste onderdeel van de proeve is het maken van een rapportage. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een rapportage. Deze wordt nagekeken door de docent en ook hierop krijg je feedback. De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd.

Resultaat

Resultaat

… je kent de (wettelijke) basis van de verschillende domeinen in het sociaal domein, zodat je een grote bagage hebt aan kennis om de inwoner/het gezin te informeren;
… je leert inwoners/ gezinnen te ondersteunen bij basale vaardigheden zoals wonen, werken, omgaan met geld, opvoeden, gezondheid en het onderhouden van sociale contacten;
… je werkt vanuit vraagverkenning en weet in gesprek te komen over maatwerk ter ondersteuning van de inwoner in de leeftijd van 0-100 jaar;
… je leert verschillende mogelijkheden, gericht op generalistische competenties zoals motiverende gespreksvoering en het voeren van perspectiefgesprekken, nabij kunnen zijn – zowel vanuit empathie als vanuit normen en waarden -, het ondersteunen in eigen kracht en regie en die van het netwerk, en het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg;
… je kent het belang van aansluiten op het (soms) complexe bestaan van inwoners (0-100 jaar) met uitdagingen op meerdere leefgebieden;
… je kent het belang van het voeren van de (volledige) regierol, wanneer de inwoner/het gezin zelf hierin (tijdelijk) niet in staat is;
… je werkt vanuit professionele onafhankelijkheid en tegelijkertijd op basis van kaders zoals beleidsregels en verordeningen van de betreffende gemeente. Ook wordt een positief-kritische & reflecterende houding en kostenbewustzijn gevraagd ten aanzien van oplossingsrichtingen.

Wanneer meerdere integrale professionals samenwerken in een sociaal team, benutten de teamleden de specialistische kennis van de collega’s. Dit draagt bij aan het groeiproces naar integraal werken. 

Data

Najaar 2023

Datum Onderwerp per dag
26-09-2023 Kader van het sociaal domein
3-10-2023 Oorzaak schulden en het proces naar oplossingen
10-10-2023 Vraagverkenning en mogelijkheden in het voorliggend veld
31-10-2023 Maatwerk voor ondersteuning voor volwassenen en jeugd
7-11-2023 Mogelijkheden en beperkingen van mensen met een fysieke, psychische, psychiatrische, cognitieve en geriatrische beperking
14-11-2023 Mogelijkheden en beperkingen van mensen met een fysieke, psychische, psychiatrische, cognitieve en geriatrische beperking
21-11-2023 Meldcode en veiligheid
28-11-2023 Kort en bondig rapporteren
4-12-2023 Gespreksvaardigheden
12-12-2023 Gespreksvaardigheden
16-01-2023 Proeve van bekwaamheid (op afspraak)

 

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn: € 4.495,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).