Opleiding integrale professional

Utrecht Meerdere startdata Klassikaal 8 dagen 27,5 uur €2840,-

Jij ambieert integraal werken en streeft naar deskundigheid

De integrale professional, werkzaam in integrale sociale teams zoals wijkteams en gebiedsteams, is een nieuwe functie sinds de transformatie in het sociaal domein in 2015 is ingezet. De integrale professional (ook wel T-shaped professional genoemd) is geïntroduceerd als antwoord op de vele hulpverleners waar inwoners met meerdere problemen mee te maken krijgen. Werken met integrale professionals en integrale teams zorgt ervoor dat de ondersteuning niet is opgeknipt en dat inwoners/gezinnen een vast aanspreekpunt krijgen.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je hebt de ambitie of je bent reeds werkzaam in een (sociaal) wijkteam of gebiedsteam en je wilt jezelf meer professionaliseren in het integraal werken. Of je komt als specialist op het gebied van Wmo, jeugdhulp, participatie of als wijkverpleegkundige te werken binnen een wijkteam en je wilt vanuit breed perspectief je nieuwe taak aanpakken. Dan is deze opleiding zeer geschikt. Voorwaarde voor deelname is dat je een relevante mbo-4 of hbo-opleiding als achtergrond hebt.

Opmerking: Wanneer je als team meer wilt professionaliseren in het integraal werken, is een incompany opleiding mogelijk. Neem dan contact op met één van onze opleidingsadviseurs en er wordt een training op maat gemaakt.

Leervorm

Het kennisgedeelte van deze opleiding wordt in blended learning-vorm aangeboden. Blended learning is de combinatie van e-learning en klassikaal leren en biedt veel voordelen:

 • Snel: je kunt direct starten;
 • Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt;
 • Efficiënt: je verliest geen reistijd;
 • Voordelig: je bespaart reiskosten;
 • Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken.
 • Tijdens de klassikale lessen kun je kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 

Het praktijkgedeelte wordt in klassikaal verband aangeboden.

 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie. 

Programma

Je volgt de totale opleiding klassikaal. De opleiding bestaat uit 3 modules:

 

Module 1Basiskennis sociaal domein (4 uur zelfstudie)4 dagen
Module 2Methodisch werken (1 uur zelfstudie)2 dagen
Module 3Beroepshouding en competenties (2 uur zelfstudie)2 dagen

 

Module 1: Basiskennis sociaal domein

In deze module is er aandacht voor de verschillende domeinen op het gebied van wetgeving en doelgroepen. We maken de verbinding naar de praktijk middels opdrachten en casuïstiek. 

Dag 1: Kader van het sociaal domein

In deze dag wordt de basiskennis vanuit e-modules (domeinbreed) doorgevoerd naar de praktijksituatie als integraal professional. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 •  Visie- en uitgangspunten sociaal domein;
 • Afbakening en samenwerking van wetgeving binnen het sociaal domein    (Wmo/Jeugd/SHV/PW);
 • Afbakening en samenwerking van wetgeving, aanpalend aan het sociaal domein (Zvw en Wlz);
 • Omgaan met persoonsgegevens en privacy;
 • Wat cliëntondersteuning concreet betekent;
 • Bevorderen van zelfredzaamheid en participeren nader belicht;
 • Hoe een integrale toegang eruit zou kunnen zien;
 • Welke partijen betrokken zijn bij de toegang en de uitvoering van deze wetten;
 • De effectiviteit van het werken binnen het sociale domein.

 

Dag 2: Oorzaak schulden en het proces naar oplossingen 

 

De integrale professional zal regelmatig te maken krijgen met mensen met schuldenproblematiek. Het aanpakken van deze problemen vraagt om een integrale benadering. De oorzaak van schulden ligt namelijk niet vaak in de financiën. Waar deze oorzaak wel ligt en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden leer je op dag 2. De basiskennis van schuldhulpverlening wordt behandeld. Zo kan je mensen met schuldenproblematiek goed ondersteunen en op weg helpen naar een schuldenvrije toekomst. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • De beslagvrije voet;
 • Ontstaan van schulden (4 soorten);
 • Financiële problemen herkennen;
 • Het proces van schuldhulpverlening;
 • De positie van de generalist in het schuldhulpverleningstraject;
 • Niet-saneerbare schulden en overige schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen.

 

Dag 3: Vraagverkenning en mogelijkheden in het voorliggend veld

 

Binnen de Toegang is het belangrijk om de “vraag achter de vraag” van de inwoner/ het gezin concreet te maken. Het doel van de wetgeving is het bevorderen van de zelfredzaamheid. Wat zijn de mogelijkheden op eigen kracht? De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Het belang van de vraagverkenning vanuit verschillende levensdomeinen;
 • Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van welzijn -wonen- werken- etc?;
 • Wat is zelfredzaam-zijn?;
 • Visualiseren van de vraagverkenning in samenspel met de inwoner en zijn omgeving, en met de jeugdige en zijn gezin;
 • Algemene voorzieningen en de sociale kaart;
 • Preventie en lokale ondersteuningsmogelijkheden van de omgeving/het gezin;
 • Vrijwillige ondersteuning en vrijwilligers.

 

Dag 4: Maatwerk voor ondersteuning voor volwassenen en jeugd

Als integraal professional ben je een toegangspoort voor ondersteuning en zorg. Dat is de reden dat je op de hoogte moet zijn van voorliggende mogelijkheden en zicht moet hebben op de voorzieningen op indicatie. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Hulp bij huishouden;
 • Individuele begeleiding en dagbesteding;
 • Rolstoelen en vervoersvoorzieningen;
 • Losse woonvoorzieningen en woningaanpassingen;
 • Jeugdhulpvoorziening binnen het vrij toegankelijk kader zoals onderwijs & opvang, ketenpartners zoals GGD (jeugdarts) en consultatiebureau;
 • Jeugdhulpvoorzieningen op indicatie zoals, begeleiding op school en bij de opvoeding, begeleiding ter verbetering zelfredzaamheid en dagbesteding, persoonlijke verzorging en verpleging;
 • Bijzondere bijstand en de bijstandsuitkering;
 • Mogelijkheden op het gebied van dagbesteding en vrijwilligerswerk;
 • Mogelijkheden voor ondersteuning bij schulden. 

 

 

Module 2: Methodisch werken

 

Voor de integraal professional zijn verschillende methodieken belangrijk. Het geeft je visie en tools om mee te werken We lichten er een aantal uit in deze module, namelijk:

 

 • 1 Gezin/1 plan/1 regisseur;
 • Systemisch werken;
 • Presentiebenadering;
 • Netwerkbenadering;
 • Waarderend kijken.

 

Dag 5: 1 gezin/1 plan/1 regisseur –  systemisch werken 

Je maakt kennis met de achtergrond en de bedoeling van de aanpak “1 gezin,1 plan, 1 regisseur”. Een aanpak die de integrale professionals en de inwoner/het gezin helpt om overzicht en eenvoud te bewaren en tot effectieve en duurzame oplossingen te komen, zeker als er sprake is van meervoudige problematiek. Vanuit de aanpak wordt systemisch gewerkt: bij meerdere vragen of problemen worden deze in het gehele systeem (gezin, familie, persoonlijk netwerk) en in samenhang met alle leefgebieden bekeken. Deze module geeft je inzicht in de aandacht die nodig is voor de context van inwoners/gezinnen en dat deze context mede bepalend is voor de keuzes die gemaakt worden. Je ontvangt handvatten om systemisch te werken. 

 

Dag 6: Presentiebenadering – Netwerkbenadering – Waarderend kijken

Een integrale professional is in staat om daar waar nodig ‘er echt te zijn’ voor de inwoner die hulp vraagt of nodig heeft. Je wordt meegenomen in de Presentie-filosofie, in Nederland op de kaart gezet door Andries Baart. Hoe werkt het werken vanuit Presentie en wat vraagt dit van jou als integrale professional? De presentiebenadering is een manier van werken die de relationele afstemming tussen zorggever en cliënt als basis voor hulp en steun ziet. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten op de ander, en op wat hij/zij nodig heeft. Leefwereld-gerichtheid en perspectiefwisseling zijn centrale begrippen.

 

Er wordt vanuit de overheid in toenemende mate een beroep gedaan op het netwerk van de hulp- zorgvrager. Werken vanuit de netwerkbenadering vraagt een bepaalde manier van kijken en vragen stellen. Hoe breng je een sociaal netwerk in kaart? Welke vragen stel je? En hoe maak je haalbare doelen om het netwerk te versterken? Waarderend onderzoeken (appreciative Inquiry), is een manier van kijken en doen. Het is een buitengewoon krachtig instrument om positieve verandering te genereren. Om tot duurzame oplossingen met inwoners/gezinnen te komen is het belangrijk dat deze oplossingen aansluiten op de intrinsieke motivatie, krachten, eerder behaalde successen en het talent van de inwoner/het gezin zelf. Met een huiswerkopdracht ga je oefenen in je eigen omgeving en/of binnen de praktijk.

 

Module 3: Beroepshouding en competenties

 

Inleiding

Jouw succes als integraal professional zal voor een groot deel afhangen van jouw competenties en beroepshouding. Dit staat in deze module centraal. Het gaat hierbij om jouw drijfveren, zelfinzicht en talenten. Het is het laatste stukje in ‘de drieluik’: basiskennis sociaal domein, methodisch werken, beroepshouding en competentie. We gaan het hebben over:

 

 • De benodigde competenties;
 • Kostenbewust handelen;
 • Gezondheid & gedrag;
 • Perspectiefgesprekken.

 

Dag 7: Competenties en kostenbewust handelen

Het lijkt wel alsof er van een integrale professional verwacht wordt “een schaap met vijf poten” te zijn. Dat kan natuurlijk niet. Wel wordt een nieuwe mix van kennis, vaardigheden en competenties gevraagd, zodat je een generalist bij de inwoner/jeugdige en in de omgeving (buurt, wijk, dorp) bent en specialist in je team. Op deze dag gaat het om inzicht en bewustwording van een match in jouw competenties en die van de integrale professional. Integraal werken moet opleveren dat er slimmere en effectieve, duurzame oplossingen gevonden worden. Ten dienste van inwoners maar ook voor de portemonnee van de (lokale) overheden om de zorgkosten te beheersen. Kostenbewust handelen is ook een belangrijke competentie, die mede moet bijdragen aan een succesvolle transformatie. Je leert hoe je inzicht krijgt in de kosten en welke financiële effecten van sociale teams doorgaans worden verwacht. Zonder kosteninzicht geen kostenbewustzijn.

 

Dag 8: Hoe zet jij jezelf in als integrale professional?

Deze laatste dag gaat om bewustwording van jezelf in de rol van integrale professional. In de ochtend staat centraal hoe jij de ander ‘in beweging’ krijgt en de inwoner/het gezin grip teruggeeft op het eigen leven. We spreken over een gezonde leefstijl, het voeren van perspectiefgesprekken en de kracht van ‘vuurtjes zoeken’. In de middag gaat het over jou als werker en ook de mensen waarmee je werkt (het team en de inwoners/gezinnen). Jij kunt een verschil maken met de manier waarop jij je werk doet. Maar hoe doe je dat? Welke kennis en ervaring heb jij en hoe zet je dit in je werk in? Het maken van jouw ‘glunderbord’ helpt je in de zelfreflectie.

Resultaat

Resultaten:

… je kent de (wettelijke) basis van de verschillende domeinen in het sociaal domein, zodat je een grote bagage hebt aan kennis om de inwoner/het gezin te informeren;
… je leert inwoners/ gezinnen te ondersteunen bij basale vaardigheden zoals wonen, werken, omgaan met geld, opvoeden, gezondheid en het onderhouden van sociale contacten;
… je werkt vanuit vraagverkenning en weet in gesprek te komen over maatwerk ter ondersteuning van de inwoner in de leeftijd van 0-100 jaar;
… je leert verschillende mogelijkheden, gericht op generalistische competenties zoals motiverende gespreksvoering en het voeren van perspectiefgesprekken, nabij kunnen zijn – zowel vanuit empathie als vanuit normen en waarden -, het ondersteunen in eigen kracht en regie en die van het netwerk, en het leggen van verbindingen tussen formele en informele zorg;
… je kent het belang van aansluiten op het (soms) complexe bestaan van inwoners (0-100 jaar) met uitdagingen op meerdere leefgebieden;
… je kent het belang van het voeren van de (volledige) regierol, wanneer de inwoner/het gezin zelf hierin (tijdelijk) niet in staat is;
… je werkt vanuit professionele onafhankelijkheid en tegelijkertijd op basis van kaders zoals beleidsregels en verordeningen van de betreffende gemeente. Ook wordt een positief-kritische & reflecterende houding en kostenbewustzijn gevraagd ten aanzien van oplossingsrichtingen.

Wanneer meerdere integrale professionals samenwerken in een sociaal team, benutten de teamleden de specialistische kennis van de collega’s. Dit draagt bij aan het groeiproces naar integraal werken. Zij kunnen onderdeel zijn van “de Toegang”.

Data

 • Module 1: dinsdag 12, 19, 26 mei en 2 juni 2020
 • Module 2 en 3: dinsdag 9, 16, 23 en 30 juni 2020

 

 • Module 1: donderdag 29 oktober, 5, 12 en 19 november 2020
 • Module 2 en 3: donderdag 26 november, 3, 10 en 17 december 2020

Studiekosten

De kosten voor de cursus zijn: € 2840,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).