Opleiding Schuldhulpverlener

Utrecht 18 september 2019 Klassikaal 10 dagen €3550,-

Schuldhulpverlener

Na het volgen van de opleiding Schuldhulpverlener beschik je over een stevige basis waarmee je aan de slag kunt binnen het werkveld van de schuldhulpverlening. Je maakt kennis met relevante wet- en regelgeving (zoals de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Faillissementswet) en leert hoe schulddienstverlening in Nederland geregeld is. Maar schuldhulpverlening houdt meer in dan alleen wetten en regels. We gaan dan ook uitgebreid in op gespreksvaardigheden en -technieken. Deze basisopleiding sluit je af met een kennistoets. Als je deze met een voldoende resultaat afrondt, ontvang je een certificaat.

Schrijf je vandaag nog in!

Nu inschrijven

Doelgroep

Leervorm

Programma

Resultaat

Data

Studiekosten

Doelgroep

Je beschikt over ten minste hbo-niveau, je wilt als schuldhulpverlener aan de slag en je wilt in korte tijd de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden leren.

Leervorm

Deze opleiding wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is.

Programma

De opleiding Schuldhulpverlener bestaat 9 modules. Hieronder wordt in het kort de inhoud per module beschreven.

 

Module 1Introductie SHV1 dag
Module 2Juridisch kader SHV1 dag
Module 3Proces SHV1 dag
Module 4Verdieping schuldsoorten en schuldeisers1 dag
Module 5Het minnelijke traject1 dag
Module 6Het vrij te laten bedrag (VTLB)1 dag
Module 7Wet schuldsanering natuurlijke personen1 dag
Module 8Budgetcoaching en flankerende hulp1 dag
Module 9Het Gesprek2 dagen


Module 1: Introductie schuldhulpverlening

Je maakt je kennis met het vakgebied. Je leert hoe dit is ontstaan, hoe het georganiseerd is en welke spelers betrokken zijn bij de verschillende processen. Daarnaast gaan we in op de oorzaken van schulden en factoren die een negatieve invloed op schuldenproblematiek hebben. Aan het eind van deze dag heb je een globaal beeld van de schuldhulpverlening in Nederland.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Historie schuldhulpverlening;
 • organisatie van de schuldhulpverlening (landelijk en lokaal);
 • betrokken organisaties, instanties en overige actoren;
 • ontstaan van schulden;
 • omstandigheden die schuldenproblematiek verergeren.

Module 2: Juridisch kader schuldhulpverlening
Voor een kwalitatieve dienstverlening moet je goed op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. Tijdens deze module maak je kennis met het complexe juridische terrein van de schuldhulpverlening en bespreken we de relevante wet- en regelgeving alsmede de gevolgen daarvan voor je dagelijkse functioneren.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Behandeling van onder andere de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet schuldsanering natuurlijke personen en de voor de uitvoering relevante Algemene wet bestuursrecht;
 • behandeling van flankerende wet- en regelgeving waar je in de praktijk veelvuldig mee te maken krijgt, zoals de Wet op het Consumentenkrediet, het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op het financieel toezicht, de Wet identificatie bij dienstverlening en relevante onderdelen uit het Burgerlijk Wetboek;
 • gemeentelijk beleid, wat kun je verwachten;
 • de onderlinge samenhang en eventuele tegenstrijdigheden binnen de verschillende wetten, regels en beleid;
 • jurisprudentie die bij de uitleg van de wet- en regelgeving bepalend is.


Module 3: Proces van schuldhulpverlening

We doorlopen het gehele proces van de schuldhulpverlening aan de hand van het NVVK schema. Aan het eind van de dag hebben we alle werkzaamheden binnen de verschillende processtappen besproken en kun jij je een goed beeld vormen van het werk als schuldhulpverlener of het proces goed uitleggen aan cliënten.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Het proces van schuldhulpverlening (schema NVVK) en bespreking van de wijze waarop het proces van schuldhulpverlening lokaal is ingericht;
 • verdieping van de werkzaamheden binnen alle fasen; van preventie tot nazorg.


Module 4: Schuldsoorten en schuldeisers

Tijdens deze module gaan we in op de verschillende soorten schulden die cliënten kunnen hebben. Je moet deze soorten kunnen onderscheiden, om te komen tot een oplossingsrichting die aansluit bij de cliënt. We besteden ook aandacht aan verschillende schuldeisers omdat zij, net zoals cliënten, ieder op eigen wijze behandeld willen/moeten worden.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Veel voorkomende schulden, hun rangorde (en daarmee de positie van de betreffende schuldeiser);
 • niet-saneerbare schulden en overige schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen zoals bijvoorbeeld verkeers- of andere boetes en schadevergoedingen die het CJIB int, DUO-schulden; schulden van gewezen zelfstandigen, schulden als gevolg van een veroordeling die onherroepelijk is geworden;
 • de wijze waarop met de verschillende schulden in de praktijk moet worden omgegaan.


Module 5: Het Minnelijke traject
In deze module gaan we verder in op de verschillende facetten van het minnelijke traject. Van het juridisch kader tot omgaan met de weerstand van schuldeisers om mee te werken aan een minnelijk traject. In deze module bespreken we een breed scala aan onderwerpen.

 

Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Wat is het minnelijke traject, wat is de juridische basis en hoe verhoudt het zich tot het wettelijke (WSNP-) traject;
 • wat zijn de positie, taken en verantwoordelijkheden van de schuldhulpverlener in dit traject;
 • wat zijn de toelatingsvoorwaarden, wat is de procedure en hoe stel je de duur van een traject vast;
 • welke dwangmiddelen staan er tot je beschikking, wanneer en op welke wijze zet je die in;
 • welke verplichtingen heeft de schuldenaar en wat zijn de gevolgen als hij zich er niet aan houdt;
 • op welke wijze begeleid je cliënten en hoe bewaak je de voortgang van een traject.


Module 6: Vrij te laten bedrag, VTLB

In een schuldregelingstraject hangt veel af van het ‘vrij te laten bedrag’. Deze berekening verandert voortdurend. Tijdens deze module bespreken we de basis en gaan we daarnaast in op alle mitsen, maren en uitzonderingen. Je krijgt een uitgebreide kennismaking met het ‘vrij te laten bedrag’ en kunt in de praktijk aan de slag met het maken van de berekeningen.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • De relevante wet- en regelgeving op het vlak van de berekening van het ‘vrij te laten bedrag’;
 • de actuele Recofa-rekenmethodiek;
 • de invloed van feitelijke omstandigheden op de berekening zoals de leeftijd, de woonsituatie, de gezinssamenstelling etc.;
 • de berekening van de beslagvrije voet;
 • soorten inkomsten en hoe daar rekening mee te houden, zoals inkomsten uit arbeid, sociale zekerheidsuitkeringen, alimentatie etc.;
 • de verschillende fiscale heffingskortingen en -toeslagen en hoe daar rekening mee te houden;
 • welke vrijlatingen en verhogingen moeten worden toegepast;
 • wanneer en onder welke voorwaarden het ‘vrij te laten bedrag’ nominaal gewijzigd kan worden.


Module 7: Wet schuldsanering natuurlijke personen

In deze module maak je kennis met de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Hoe verloopt dit traject, wat zijn de toelatingscriteria en -voorwaarden en wat zijn de gevolgen van het afronden van een WSNP-traject. Na het volgen van deze module heb je een goed beeld van de WSNP.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Bespreking van de WSNP en het WSNP-traject op hoofdlijnen;
 • de taken, verantwoordelijkheden en verhouding tussen de verschillende actoren in een traject;
 • doelgroep van de WSNP en uitsluitingsgronden;
 • toelatingseisen voor de WSNP;
 • de aanvraagprocedure en de verplicht bij te voegen stukken;
 • de consequenties van toelating tot de WSNP voor de betrokkenen (schuldeisers en schuldenaar);
 • de eisen waar tijdens het traject aan moet worden voldaan en de gevolgen als dat niet gebeurt;
 • bespreking van begrippen als: postblokkade, boedelrekening, slotuitdeling, openbaar verslag;
 • het ‘schone lei’-beginsel (alsmede de schulden die daarbuiten vallen en de recente ontwikkelingen op dat vlak).


Module 8: Budgetcoaching en flankerende hulp

Schulden zijn vaak niet ‘het’ probleem maar een gevolg van een of meer andere problemen. De achterliggende problematiek is dan ook minstens zo belangrijk. Tijdens deze module kijken we verder dan de schulden en behandelen we zaken als budgetcoaching, budgetbeheer en beschermingsbewind.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Bespreking van NEN 8048-1 en de NVVK gedragscode Budgetbeheer;
 • stabilisatie, preventie, begeleiding en nazorg;
 • budgetcoaching, beschermingsbewind en de budgetbeheerrekening;
 • opstellen en uitvoeren van een maandbegroting, een budget- en meerjarenbetaalplan.


Module 9: Het Gesprek

Een goede communicatie met alle betrokken partijen is cruciaal voor het goed verlopen van een schuldhulpverleningstraject. Tijdens deze tweedaagse module behandelen we onder meer de vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, hoe je omgaat met verschillende gesprekspartners en welke gespreks- en motivatietechnieken je kunt toepassen.

 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

 • Algemene communicatievaardigheden en verschillende communicatiestijlen;
 • reflectie op je eigen houding en referentiekader;
 • het aangaan van de relatie met de gesprekspartner(s);
 • omgaan met ‘bezwaartaal’ en weerstand;
 • het voeren van gesprekken en onderhandelen met de schuldenaar / schuldeiser;
 • reflecteren, bevestigen en samenvatten, focus aanbrengen, richting bepalen, behouden van het initiatief en de regie tijdens het gesprek;
 • motivatie- en oplossingsgerichte technieken;
 • het komen tot en nakomen van afspraken en de afronding van het gesprek.

 

Resultaat

Je krijgt alle basiskennis die nodig is om een goede start te maken als schuldhulpverlener. Je weet wat alle werkzaamheden inhouden, hoe schuldhulpverlening is georganiseerd, met welke wet- en regelgeving je te maken krijgt en hoe je op de juiste manier gesprekken voert om te komen tot een goed plan van aanpak en een gemotiveerde cliënt.

 

Je ontvangt een “Certificaat”, indien je minimaal 80% van de opleiding hebt bijgewoond en de kennistoets met voldoende resultaat afrondt.

Data

 • Module 1: woensdag 18 september 2019
 • Module 2: woensdag 25 september 2019
 • Module 3: woensdag 2 oktober 2019
 • Module 4: woensdag 9 oktober 2019
 • Module 5: woensdag 30 oktober 2019
 • Module 6: woensdag 6 november 2019
 • Module 7: woensdag 13 november 2019
 • Module 8: woensdag 20 november 2019
 • Module 9: woensdag 27 november en 4 december 2019

Studiekosten

De kosten voor de opleiding zijn: € 3.550,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet). 

 

Je kunt de opleiding ook modulair volgen.