gericht van visie naar actie

Vanaf heden biedt Bender een nieuw product in Naleving: een totaaloplossing -van strategisch beleid tot de uitvoering- binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Het was zeker niet gemakkelijk, maar door de enorme inspanningen van gemeenten is de transformatie binnen het sociaal domein, met een overheveling van de taken Zorg en Welzijn, doorgaans succesvol verlopen. Wat blijft is een omvangrijk en complex takenpakket, waarbij Jeugd, Wmo en Participatie regelmatig strijden om de meeste aandacht.

Behalve een gewijzigd takenpakket, werken gemeenten ook richting de burgers meer op basis van vertrouwen. Op papier een prima principe, maar in de praktijk pakt dat niet altijd goed uit. Wetten en regels worden soms niet goed nageleefd en diverse gemeenten zien zich geconfronteerd met fouten en fraude. Tijd dus om meer aandacht te besteden aan de naleving van de wetten en regels en beter toe te zien op het goed uitvoeren ervan. Om draagvlak voor het stelsel te behouden en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden te voorkomen. Zonder burgers in problemen te brengen door te late betalingen of wachten met toekenning van voorzieningen.

Hoe zorg je ervoor dat burgers tevreden zijn over de dienstverlening, maar oneigenlijk gebruik van zorgvoorzieningen wordt voorkomen? Dat gehandeld wordt conform de regels? Met het introduceren van een goed en werkbaar kader van naleving. Uitgangspunt zijn de vier elementen van de cirkel van naleving: communiceren, servicegericht handelen, controleren en sanctioneren. Deze zetten we in voor een integrale en vernieuwende aanpak in beleid én uitvoering. We stimuleren actief en gericht handelen op basis van beschikbare informatie en we leren medewerkers in de eigen organisatie én in wijkteams alert te zijn op afwijkingen in naleving. Zowel voor de Participatiewet, de Jeugdwet als de Wmo.

Wilt u als gemeente uw dienstverlening op peil houden, uw burgers tevreden houden én misbruik van voorzieningen voorkomen? Profiteer dan van onze expertise waar het gaat om het toepassen van een bewezen aanpak van naleving: van visie tot uitvoering.

Richten (managementniveau)

We ondersteunen, middels ervaren interimmanagers en adviseurs, bij het opstellen of aanscherpen van een  strategisch plan van naleving. Rekeninghoudend met uw specifieke situatie.

Inrichten (beleidsniveau)

Onze beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers en/of projectleiders kunnen het strategisch plan vertalen naar een concreet plan van aanpak met realistische doelen en acties. Ook leveren we een bijdrage aan het (her)inrichten van werkprocessen of samenwerkingsafspraken.

Verrichten (uitvoerend niveau)

Onze consulenten, toezichthouders of handhavers kunnen een bijdrage leveren bij het daadwerkelijk uitvoeren van het plan van naleving. Denk daarbij ook aan onderzoek. Aanvullend verzorgen we gerichte opleidingen en cursussen ‘naleving in het sociaal domein’. Dit incompany opleidingstraject stemmen we af op uw specifieke wensen en behoeften.

Met het partnership naleving beschikt uw gemeente over een actueel handhavings- en nalevingsplan, afgestemd op de meest recente ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Misbruik en onterecht gebruik van zorgvoorzieningen wordt grotendeels voorkomen, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers toeneemt.

Meer weten over het partnership naleving? Of behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan contact op met Martijn Hautvast, mail martijn.hautvast@bendergroep.nl of bel 06 – 452 228 04. Wij geven advies op maat, passend bij uw situatie.